Regnskab 2016

Hent regnskabet for 2016 i PDF-format ved at klikke her.

Bemærk:
Det blev på generalforsamlingen 2016 besluttet at nedsætte kontingentet med 150 kr. Ydermere har kommunens beslutning om at droppe privatiseringen af vejen ført til en yderligere kontingentnedsættelse. Det oprindelige budget kan hentes ved at klikke her.

Resultatopgørelse for perioden 1/1-2016 til 31/12-2016

 Budget 2016Regnskab 2016Budget 2017
Kontingenter158.700,00161.510,00135.000
Vejkonto51.600,0052.400,0052.000,00
Rykkergebyrer500,00744,45500,00
Indtæ‘gter i alt:210.800,00214.654,45187.500,00
Driftsudgifter
Vedligehold grø›nne områ†der-100.000,00-84.912,00-100.000,00
Snerydning-21.000,00-2.437,50-20.000,00
Legepladser, borde og bæ‘nke-15.000,00-7.928,65-13.000,00
Container-5.000,00-4.283,04-5.000,00
Engangsudgifter-24.375,00
Arrangementer
Driftsudgifter i alt:-141.000,00-124.936,19-138.000,00
Generelle udgifter
Advokat-3.000,00-3.000,00
Generalforsamling-500,00-2.070,00-2.000,00
Mø›deudgifter-2.500,00-1.000,00
Andre generelle udgifter-450,00-500,00
Generelle udgifter i alt:-6.000,00-2.520,00-6.500,00
Administrative udgifter
Forsikringer-4.400,00-4.030,26-4.300,00
Porto og Kuverter-100,00
Kontorartikler og tryksager-200,00-00,00
Kontingenter-4.500,00-3.184,00-4.200,00
www.hagenstrupparken.dk-500,00-393,00-400,00
Andre administrative udgifter-300,00-1.016,02-1.000,00
Administrative udgifter ialt:-10.000,00-8.623,28-10.000,00
Finansiering:
Renteindtæ‘gter700,00375,76400,00
Renteudgifter
Finansering i alt700,00375,76400,00
TDC kabeltv:
Betaling grundejere204.000,00203.330,00205.700,00
Betaling til TDC Kabel TV/Waoo-204.000,00
-199.990,51-205.700,00
TDC/Waoo I alt0,003.339,490,00
Hensæ‘ttelse veje & stier-28.075,00-52.400,00
Udgifter i alt-361.000,00-364.144,98-412.600,00
Indt‘ægter i alt415.500,00418.360,21393.600,00
Resultat54.500,0054.215,23-19.000

Balance for perioden 1/1-2016 til 31/12-2016

Aktiver:
Likvider
Kasse221,95
Sparekassen Kronjylland168.365,27
Sparekassen Kronjylland (Vejkonto)203.377,15
Debitorer371.964,37
Medlemskontigenter
Restancer0,00
TDC Kabel TV/Waoo
Aktiver i alt371.964,37
Passiver:
Gæld0,00
Banklån0,00
Andre lån0,00
Kreditorer
Leverandører0,00
Forudbetalte medlemskontingenter0,00
Andre kreditorer0,00
Egenkapital
Reserver primo114.674,14
Henlæggelser
Veje og stier - Primo175.000,00
Veje og stier - Overført28.075,-203.075,00
Årets resultat54.215,23
Passiver i alt371.964,37