Formandens Beretning ved generalforsamlingen Den 24. februar 2022

Der er nu atter gået et år, og jeg vil i min 6. beretning som formand fortælle kort om, hvad der er sket i grundejerforeningen det sidste års tid.

Vi har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder.

Derudover havde vi en oprydnings-/legeplads dag, hvor vi fik samlet affald i og omkring læbælterne og lavet nyt stativ til svævebanen. Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til de ca. 15 der mødte op, Tak for indsatsen.

Grønne områder:

Vi har siden sidste generalforsamling fulgt op på forslaget om at Øerne læbæltet mod nord. De berørte naboer er blevet spurgt og vi har fået tilbud på opgaven. Det er så op til jer at stemme om forslaget senere i aften.

Gartneraftalen med Bent løber frem til udgangen af 2022. Men vi satser på at kunne forlænge aftalen 2 år mere til efteråret.

Det blev besluttet på generalforsamlingen at containerne først skulle komme i uge 42. Efter gennemgang slut uge 42 kunne jeg konstatere at containeren ved nr. 9 næsten var urørt, mens containeren ved nr. 84 var helt fuld. Efter ønske fra nogle beboere omkring nr. 9 har vi derfor stillet forslag senere om at dele container op i en forårs og en efterårscontainer til gavn for alle.

Legepladser:

Stor tak fra bestyrelsen til Per Skovbo som har passet godt på vores legepladser, sørget for at tømme vores skraldespande og meget mere.

På vores arbejdslørdag, fik vi igen udskudt malingen af store legeplads på grund af regn, men trods regn fik vi udskiftet stolperne til svævebanen og samlet affald i læbælterne. Tak til de fremmødte og Ebbe for lån af maskine.

Vedligeholdelsesplan:

Fra bestyrelsen side opfordres der til at vedligeholdelsesplanen fortsættes på det nuværende niveau, med undtagelsen af græs stykket i den nordlige ende, der som besluttet nedsættes til en klipning årligt til gavn for insekterne.

Der blev igen spredt lidt gødning på de grønne områder i 2021 og vi vil også her i foråret 2022 bruge lidt gødning som Bent vil fordele efter behov.

Hjemmeside: WWW. Hagenstrupparken.dk

Driften af hjemmesiden bestyrers af Steffen, tak fordi du har påtaget dig opgaven.

Du har sørget for at det hele fortsat virker, det er vi bare rigtige glade for i bestyrelsen.

Der er dog stadigvæk en del beboer i Hagenstrupparken som ikke er tilmeldt nyhedsbrevet og det vil vi gerne fra bestyrelsens side stadigvæk opfordre jer til.

Nyhedsbrevene kan også altid læses på vores Facebook gruppe, og vi håber at dem der ikke vil have nyhedsbrevet på mail, vil tilmelde sig Facebook gruppen for at holde sig orienteret den vej.

Det vil dog fortsat være vores hjemmeside der er omdrejningspunktet for Hagenstrupparken og her at nye som gamle kan gå direkte ind og se dagsordener, referater, vedtægter m.m.

Nye referater og dagsordener vil også kunne ses i opslagskassen ved stamvejen.

Vejsagen:

Jeg arbejder stadigvæk på at kommunen skal overtage Hagenstrupparkens fælles veje, men der er stadigvæk ikke nyt i den sag.

Hjertestarter:

Vi har ansøgt trykfoden om hjælp til en hjertestarter, men får først svar derfra i juni måned.

Plan b er at grundejerforeningen selv køber en hjertestarter og når vi får indsamlet alle priser, vil søge lokale fonde om økonomisk tilskud. Lige nu ser det ud til at koste ca. 50000 kr. inden vi er færdige, samt et årligt abonnement til vedligeholdelse.

To i en vej:

Vi har været i dialog med Favrskov kommune og de laver aldrig 2 i 1 vej eller vejspejle på lukkede villaveje, der var heller ikke forståelse for fortov/sti i rabatten.

Favrskov kommune kunne dog tilbyde at lave fuld stribe i midten af vejen i de 2 sving så bilerne ikke skære svingene mere. Det bliver lavet når vejret er til det.

Afslutning:

Jeg håber, at vi i aften får drøftet alle relevante ting i en god tone, og på bestyrelsens vegne vil jeg endnu engang sige tak, til jer der er mødt op i aften og specielt jer der møder op når bestyrelsen mangler en hjælpende hånd.

Til slut vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen, Steffen, Per og alle der hjælper til, for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år trods corona. Håber det bliver ved mange år frem.

Ulstrup den 24. februar 2022

Dirigent

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: