Referat af ordinære generalforsamling

Torsdag den 30. september 2021 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
  Christian Simonsen valgt
 2. Formandens beretning.
  Beretning godkendt
 3. Aflæggelse af regnskab.
  Regnskab blev godkendt
 4. Rettidig skriftlige indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. september 2021
  A: Forslag fra bestyrelsen om at øge betalingen til legepladsordningen med 1.000 kr til 7.000 kr, da arbejdsbyrden er steget de senere år
  Godkendt
  B: Forslag om at reducere brakpudsning til en gang om året for at lave mere fauna til insekterne
  Forslaget blev vedtaget med 21 mod 7 stemmer
  C: Forslag fra Mathias (Hagenstrupvej 16b):
  ”Der har før været snak om at indgangen til Hagenstrupparken ikke er så sikker i forhold til cykler og gående personer der kommer fra Hagenstrupvej men det vil være besværligt og dyrt at lave fortov langs vejen.
  Ville det være en mulighed at lave en 2 minus 1 vej fra indgangen og hele vejen ned til bunden hvor der igen er fortov.
  https://www.youtube.com/watch?v=51azrFbUSFw
  Og så kunne der laves vejspejle i de sving der kommer undervejs så man kan orientere sig om der kommer andre”
  Kommentar fra bestyrelsen: Da vejen ikke er ejet af grundejerforeningen, er det et forslag der skal tages op med kommunen. Hvis det stemmes igennem på Generalforsamlingen, vil bestyrelsen fremlægge forslaget for kommunen hvorefter de skal tage stilling til om de vil lave det.
  Bestyrelsen er blevet bedt om at finde en professionel der kan komme med forslag til hvordan vi kan sænke farten og lave plads til cykelister og gående. Specielt med fokus på de to sving ved starten af stamvejen.
  D: Forslag fra Henrik Winther (Hagenstrpparken 97):
  Beplantningsbæltet nedenfor nordlig del af parken ”Jævnes/fræses og græs sås” Husejer med grund ud til arealet, slår selv græs eller ”Vild natur” er populær for tiden.
  Bestyrelsen blev bedt om at sikre kommunen afgiver skriftlig accept af at vi må fjerne det, samt samle de lodseejere som bor derned til for at få deres accept. Yderligere skal der fremlægges et budget for udgiften til at om etablere græsset
  E: Forslag fra Henrik Winther (Hagenstrupparken 97):
  Forslag om at søge fond til en Hjertestarter i parken, måske sammen med Diget, vi har ingen i denne ende af byen, nærmeste er hallen.
  Forslaget blev vedtaget, bestyrelsen skal komme med et økonomisk forslag til en mulig implementering til næste generalforsamling
 5. Fremlæggelse af budget og kontingent
  På grund af Corona kunne der ikke afholdes generalforsamling, derfor valgte bestyrelsen at reducere kontingentet med 300 kr for 2021 for at kompensere for de to måneder hvor husstandene havde betalt for Waoo, men ikke fik ydelsen i november/december 2020. Så kontingent opkrævningen der blev sendt ud, var på 500 kr for 2021. Men det reelle kontingent var uændret ift. sidste generalforsamling i 2019, hvor det blev besluttet at det skulle være 800 kr.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er:
  Richard Koch (39) vil godt acceptere genvalg – Genvalgt
  Helle Jensen (10) vil godt acceptere valg – Genvalgt
  Allan Jørgensen (48C) vil godt acceptere genvalg – Genvalgt
  Valg af 2 suppleanter.
  På valg er: Carsten Kloborg (36) Genvalgt og Kenneth Pilheden (103) valgt
  Der skal vælges to suppleanter
 7. Valg af 1 revisor. På valg er: Torben Sørensen (Hagenstrupparken 44) vil ikke acceptere genvalg
  Mogens Holst (87) valgt
 8. Valg af 2 revisorsuppleanter.
  På valg er: Chr. Simonsen (101) og Jimmy Nielsen (31 A) Genvalgt
 9. Eventuelt – hvor alt kan drøftes men intet vedtages! Bestyrelsen er vært ved en kop kaffe med kringle plus en øl eller vand. Vi håber på et stort fremmøde. Bestyrelsen
  Der er en række beboere som vil gerne vil oprette et Sankthans udvalg, det blev taget godt imod, første tiltag vil være en Sankthans fest med et større bål fad. Deltagere: Birthe (21), Carsten (23) og Ditte (83)
  Vi skal kigge på hvor stor en egen kapital foreningen skal have
  Ulstrup Fjernvarme har spurgt om de må lave et indlæg omkring mulig udlægning af fjernvarme i Hagenstrupparken. Vi har accepteret at de må holde indlægget efter den ordinære generalforsamling, så kan dem der ikke ønsker at høre om det, forlade mødet.
  Nb.: Dagsorden, regnskab og budget er tilgængelig på vores hjemmeside: www.hagenstrupparken.dk, Alle, der tilmeldt nyhedsbrevet, vil automatisk modtage dagsorden, regnskab/budget, Indkomne forslag, referat samt formandsberetning.
  Er du/i ikke tilmeldt, kan det gøres på www.hagenstrupparken.dk!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: